Stavba, Obchod, Inženýring, Reality Jsme tu pro Vás | Doming

Aktuálně

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU (11.05.2023)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti DOMING a.s., IČO: 26496534, se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3802 (dále jen „Společnost“), tímto svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 14.7.2023 od 10,00 hod. v kanceláři společnosti na adrese Holzova 23, 628 00 Brno

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

4. Schválení účetní závěrky společnosti DOMING a.s. za rok 2022

5. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti DOMING a.s. za rok 2022

6. Diskuze

7. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14.7.2023 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář). Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.