Stavba, Obchod, Inženýring, Reality Jsme tu pro Vás | Doming

Aktuálně

Pozvánka na valnou hromadu (14.07.2020)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti DOMING a.s., IČO: 26496534, se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3802 (dále jen „Společnost“), tímto svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 27.7.2020 od 10,00 hod. v kanceláři Společnosti na adrese Holzova 23, 628 00 Brno

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019

5. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019

6. Diskuze

7. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27.7.2020 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář). Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.